Varausehdot

Voit ladata varausehdot pdf-tiedostona tästä.

VARAUSEHDOT

Sydänhovin loma-asunnon (Villa Kiviaapa) ja siihen liittyvien palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Sydänhoville näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Maksutavat kotisivuilla tilisiirto (lasku) tai verkkomaksu. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Verkkomaksussa maksunsaajana lukee OstaRenkaat.com

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa. Avain ja/tai ovikoodi luovutetaan vain maksetuille varauksille.

Mikäli varauksen alkuun on 2 kuukautta tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi 7 vrk varauksesta. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 2 kuukautta ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on alle 2 kuukautta, maksetaan koko summa kerralla ja lasku erääntyy maksettavaksi 7 vrk laskun päiväyksestä.

Loma-asunnon edelleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Sydänhoville. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Sydänhoville.

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta ennen kuin on maksanut ennakkomaksun ja/tai loppusuorituksen.

Mikäli peruutus tehdään yli 2 kk ennen varauksen alkua, palautetaan siihen mennessä maksetut maksut täysimääräisenä. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu alle 2 kk ennen varauksen alkua, pidätetään siihen mennessä maksetut maksut. Jos loma-asunto saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan veloitetuksi vastaava summa, palautetaan kaikki maksetut maksut.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

SYDÄNHOVIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Sydänhovi voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU LOMA-ASUNNOLLA

Loma-asunnon avaimet/ovikoodi luovutetaan asiakkaalle saapumisohjeissa kerrotulla tavalla. Jos asiakas ei palauta loma-asunnon avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei toisin ole sovittu.

Loma-asunnon vuokraan sisältyy lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä sähkö lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen sekä takkapuut. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. Asiakkaan on käytettävä liinavaatteita.

Mökin vuokra sisältää siivoukseen tarvittavat pesuaineet ja aloituspaperit (1-2 wc-paperia/wc ja 1 talouspaperi).

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET, VAHINKOJEN KORVAUKSET, LOMA-ASUNNON LUOVUTUS

Loma-asuntoa Villa Kiviaapa saa käyttää enimmillään 6 henkeä. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Teltan, asuntovaunun tai matkailuauton käyttö majoittumiseen sekä vuokrattavien välineiden käyttö loma-asunnon tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

  • Lemmikkieläimiä ei saa tuoda loma-asuntoon.
  • Tupakointi on kielletty kaikissa loma-asunnon sisätiloissa.
  • Sähkö- ja hybridiauton lataaminen on kielletty
  • Siirrettävän kylpypaljun käyttö loma-asunnon tontilla kielletty.

Huoneiston sähkökeskus on ajalta ennen sähköautoja, joten sähkö- ja hybridiautojen lataaminen on ehdottomasti kielletty. Lataaminen vaarantaa mökin lämmityksen ja muiden sähköjärjestelmien toimivuuden. Mikäli näin tapahtuu, lataaja on velvollinen korvaamaan korjauskustannukset täysimääräisenä. Huoneiston ulkopistorasiat ovat etävalvottuja, niiden käyttö voidaan todentaa jälkikäteen.

Oleskelu rakennuksen katolla ehdottomasti kielletty. Oleskelu naapurihuoneiston terasseilla ja naapurihuoneiston terassikalusteiden käyttö ehdottomasti kielletty.

Asiakas on velvollinen korvaamaan loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Mikäli vuokrauksen aikana sattuu mikä tahansa kohteeseen liittyvä vahinko, on siitä ilmoitettava viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä huoltajalle tai omistajalle.

Asiakas luovuttaa lomakohteen lähtöpäivänä viimeistään sovittuna aikana.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja loma-asunnon omistaja tai huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla tai huoltajalla oikeus periä vähintään 150 € suuruinen siivousmaksu.

Tilattuun loppusiivoukseen tai loma-asunnon vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Irtoroskat on kerättävä ja roskapussit vietävä jätekatokseen. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Siivous ei sisällä esimerkiksi juhlinnan jälkeistä perusteellista siivousta. Esimerkiksi juomatahrat on asiakkaan siivottava itse. Pesukoneita ei saa jättää päälle ilman valvontaa. Piha-alue on asiakkaan siivottava itse.

YLIVOIMAINEN ESTE

Sydänhovi ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Sydänhovista, ja jonka seurauksia Sydänhovi ei kohtuudella voinut estää. Sydänhovi ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki loma-asuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Sydänhovi eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Sydänhovi ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu loma-asunnosta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sydänhovi varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Versio 2024-03. Voimassa 8.6.2024 alkaen.